d
d
d
d
d
d
d
 
d

โรงเรียนบ้านคลองลาว  ตั้งอยู่  เลขที่  ๑๕๔  หมู่  ๗ ต.วังใหม่  อ.นายายอาม  จ.จันทบุรี  จัดตั้งเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๐๙  โดยประชาชนในท้องถิ่น  นำโดยนายเฉลิม  คะเชนทร์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๘  ต. วังโตนด  และนายเจียง  จันโทภา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑๑ ต.วังโตนด เป็นผู้รวบรวมทุนทรัพย์ และแรงงานของประชาชนก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ก จำนวน ๒  ห้องเรียน  มูลค่าประมาณ   ๓๐,๐๐๐  บาท  

                      โรงเรียนบ้านคลองลาว  ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้เปิดทำการเรียนการสอนได้ตั้งแต่  วันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๐๙  โดยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔   ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

                        ในปีพุทธศักราช  ๒๕๑๓  องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี   ได้จัดสรรงบประมาณ  จำนวน  ๑๒๐,๐๐๐ บาท  ให้ทำการก่อสร้างอาคารเรียน   แบบ  ป.๑ ข.  จำนวน  ๓  ห้องเรียน นายเฉลิม  อินทโชติ  ครูใหญ่  นายจรรยา  เฉลิมโรจน์  ประธานกรรมการศึกษา  นายเจียง  จันโทภา  รองประธานกรรมการศึกษา  และประชาชนได้ร่วมกันจัดหาทุนทรัพย์   และวัสดุก่อสร้าง   ทำการก่อสร้างเพิ่มเติมเป็น  ๔  ห้องเรียน

                        ในปีพุทธศักราช  ๒๕๑๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้จัดสรรงบประมาณให้สร้างบ้านพักครู  แบบกรมสามัญ    ๑  หลัง   งบประมาณ   ๒๕,๐๐๐   บาท

                        ในปีพุทธศักราช   ๒๕๒๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้จัดสรรงบประมาณให้สร้างบ้านพักครู  แบบกรมสามัญ  ๑  หลัง   งบประมาณ   ๔๕,๐๐๐  บาท

                        ในปีพุทธศักราช  ๒๕๒๑   ได้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่   ๖  

                        ในปีพุทธศักราช  ๒๕๒๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้จัดสรรงบประมาณ  จำนวน   ๑๑๐,๐๐๐   บาท  สร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ  ๓๑๒   จำนวน  ๑  หลัง   

                        วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านคลองลาวได้โอนสังกัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

                      ในปีการศึกษา  ๒๕๒๓  นายบุญศรี  สีคราม  ครูใหญ่   พร้อมด้วย  คณะครู  และคณะกรรมการศึกษา  ได้ร่วมกันจัดหางบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง  ๒ ห้องเรียน มูลค่าประมาณ  ๔๐,๐๐๐ บาท  เพื่อแก้ไขปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ

                         ท้องถิ่นบริจาคสมทบ   ๗๑,๐๔๐  บาท  ใช้ไม้จากอาคารชั่วคราวสมทบมูลค่าประมาณ   ๓๐,๐๐๐  บาท   รวมเป็นมูลค่า   ๒๐๑,๐๔๐  บาท

                        ในปีการศึกษา ๒๕๓๕ ได้เปิดทำการสอนในชั้นเด็กเล็ก  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

                        ต่อมาในปีการศึกษา   ๒๕๓๗  ได้เปิดทำการเรียนการสอน  ชั้นอนุบาลปีที่  ๑  และ ๒  เพื่อเป็นการเตรียมพัฒนาการให้แก่เด็กระดับก่อนประถมศึกษา

                    วันที่  ๑ มกราคม  ๒๕๓๘ นายดาวเหรียญ นางไฉไล  รัศมีเจริญ  นายเหลือง  นางจินตนา รัศมีเจริญ  นายวิฑูร  นางวิยะดา ตั้งศักดิ์สถิตย์  ได้บริจาคอาคารเรียน  แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง ขนาด  ๕ ห้องเรียน มูลค่าก่อสร้าง  ๒,๐๔๐,๐๐๐ บาท  ให้กับทางโรงเรียน โดยดำเนินการก่อสร้างในวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๓๘  แล้วเสร็จในปีเดียวกัน

                        เนื่องด้วยในปีพุทธศักราช  ๒๕๓๙   เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครอง   สิริราชย์สมบัติครบ  ๕๐ ปี  ด้วยความจงรักภักดี  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   คณะของผู้บริจาคเงินก่อสร้าง   คณะกรรมการศึกษา   ผู้นำหมู่บ้าน   และประชาชน     จึงพร้อมใจกัน ขอพระราชทานชื่ออาคารเรียนที่สร้างใหม่ว่า“อาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์  ๕๐ ปี”  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ  ๕๐  ปี  และเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่ชุมชน  และหมู่บ้านต่อไป

                        วันที่  ๔  สิงหาคม ๒๕๓๘  นายเหลือง  นางจินตนา  รัศมีเจริญ  บริจาคเงินให้สร้างส้วม แบบ สปช. ๖๐๒/๒๖  ค่าก่อสร้าง   ๑๗๐,๐๐๐  บาท

                        อาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน  ๕ ห้องเรียน และส้วมแบบ สปช. ๖๐๒/๒๖ ขนาด  ๑๐ ที่  สร้างเสร็จเรียบร้อยในวันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๓๘   วันที่   ๙  มกราคม  ๒๕๓๙  เวลา  ๐๙.๐๐  น. ได้จัดทำพิธีรับมอบอาคารเรียนและส้วม โดยนายจเร  เฉลิมวงศ์  ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการรับมอบ และเวลา  ๑๕.๐๐ น. โดยมี ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย  เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙  (อาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์  ๕๐  ปี)  วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  พระราชทานชื่ออาคารเรียนให้กับโรงเรียนบ้านคลองลาวว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”  ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่  รล. ๐๐๐๓/๓๘๘๙ ลงวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๓๙  ในปีการศึกษา  ๒๕๔๕ นางสาวเพ็ชรี รัศมีเจริญ ได้บริจาคเงินเพื่อก่อสร้าง หอสมุดเพ็ชรี รัศมีเจริญ  จำนวนเงิน  ๒๔๐,๐๐๐  บาท  ประชาชนบ้านคลองลาวบริจาคสมทบ  จำนวน  ๓๐,๐๐๐  บาท  ใช้ไม้ที่รื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก. มาใช้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย  และเปิดใช้ในปีการศึกษา  ๒๕๔๖

                        ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๑  สร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙  งบประมาณ  ๒,๑๘๘,๐๐๐ บาท  และเปิดใช้ในวันที่  ๒๖ มกราคม  ๒๕๕๒

                      ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต ๑ สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง  ๒  ชั้น  ๔ ห้องเรียน  งบประมาณ  ๓,๔๘๑,๘๐๐  บาท  และเปิดใช้ใน  วันที่   ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๘

                        ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองลาว  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑และอนุบาล ๒) และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  ตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑