d
d
d
d
d
d
d
 
d
มอบอุปกรณ์กีฬาและจักรยาน

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดที่ีมอบอุปกรณ์กีฬาและจักรยานให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาว เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563