d
d
d
d
d
d
d
 
d
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล

วันที่ 15 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านคลองลาว ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาลไปทัศนศึกษาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี และ Oasis Sea World จ.จันทบุรี เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียนผ่านประสบการณ์จริง