d
d
d
d
d
d
d
 
d
วันครู ประจำปี 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านคลองลาว ต้องขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันครู ประจำปี 2563 ดังนี้
รางวัลครูดีศรีจันทบูร นางสุชานันท์ รัตนภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว
รางวัลครูผู้อุทิศตน นางดวงพร ราชสมบูรณ์ นางเนาวรัตน์ วารีรักษ์ นายอดุลย์ รักษาภักดี นางสาวสยุมพร โภชาดม และ นางสาวสุดารัตน์ ชำนาญชล