d
d
d
d
d
d
d
 
d
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านคลองลาวได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 18-19 และ 25-26 ม.ค. 2563 ณ โรงเรียนบ้านคลองลาว จ.จันทบุรี เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ได้นำไปใช้ในการทดสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2562