d
d
d
d
d
d
d
 
d
ผลการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. obec awards ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ผลการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. obec awards ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก โรงเรียนบ้านคลองลาว ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3 เหรียญ เหรียญเงิน 1 เหรียญ และเข้าร่วม 2 รางวัล และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ 2 คน คือ นายสัญญา ศรีคงรักษ์ และ นางสาวศิริวิมล พงษ์แตง ขอชื่นชม และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน