d
d
d
d
d
d
d
 
d
คัดกรองเชื้อไวรัส​โค​โร​นา​ 2019 ​ให้กับนักเรียนและบุคลากร​ เพื่อเตรียมความพร้อม​ในการ​เปิดเรียน​ในรูปแบบ​ On​site​

วันที่​ 15​ พฤศจิกายน​ 2564​ โรงเรียนบ้าน​คลอง​ลาว​ ดำเนินการคัดกรองเชื้อไวรัส​โค​โร​นา​2019​ให้กับนักเรียนและบุคลากร​ เพื่อเตรียมความพร้อม​ในการ​เปิดเรียน​ในรูปแบบ​ On​site​ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำ​บล​วังใหม่ในการสนับสนุน​
ชุดคัดกรอง​ ATK​ และ​ โรงพยาบาล​ส่งเสริม​สุขภาพ​ประจำตำบลบ้าน​คลองลาว​ ในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่​และบุคลากร​สาธารณสุข​มาอำนวยความสะดวกในการคัดกรอง​
โรงเรียนบ้านคลองลาว​ ขอขอบคุณ​ทุกองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานในครั้งนี้