d
d
d
d
d
d
d
 
d
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การคัดกรองเบื้องต้นด้วยวิธี Antigen Tast Kit (ATK)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยากรจาก สาธารณสุข อำเภอนายายอาม ร่วมกับ รพสต. บ้านคลองลาว และ กองสาธารณสุข อบต.วังใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองลาวในการ คัดกรองเบื้องต้นด้วยวิธี Antigen Tast Kit (ATK)