d
d
d
d
d
d
d
 
d
รางวัล IQA AWARD ระดับดีเด่น

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเจ้าภาพการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กำหนดจัดประชุมวิชาการ หัวข้อ "การสัมมนาระบบและกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา" ภายใต้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษาในสังกัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมแสดงความชื่นชม ยกย่อง เชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 ในการนี้ โรงเรียนบ้านคลองลาวจึงได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เมื่อวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 31 ม.ค.2563