d
d
d
d
d
d
d
 
d
ให้ความรู้ในการดูแลรักษาฟันและสุขภาพในช่องปาก

วันที่ 10 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านคลองลาว ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลนายาอามที่ได้อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ทันตกรรม มาตรวจสุขภาพในช่องปากให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาว พร้อมกับการเคลือบฟลูออไรด์และให้ความรู้ในการดูแลรักษาฟันและสุขภาพในช่องปาก ในครานี้ มี นางเสาวณีย์ ราชกิจ เจ้าพนักงานทันตกรรมสาธารณสุข จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหม่ร่วมให้ความรู้และดูแลการเคลือบฟลูออไรด์ให้นักเรียนด้วย ทางโรงเรียนบ้านคลองลาว ขอขอบคุณ นางสาวศรีไพร คงเหว่า ทันตแพทย์ชำนาญการ , นางสาวอรปรียา มามาก เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวปิยนันท์ จุโจม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ และ นางเสาวณีย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหม่ เป็นอย่างสูง