d
d
d
d
d
d
d
 
d
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 25 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านคลองลาวได้จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 53 คน จัดงานภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 ผ่านการตรวจ ATK ทุกคน