d
d
d
d
d
d
d
 
d
โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. เพชรบุรี เขต 2 มาศึกษาดูงาน

วันที่ 1 เมษายน 2565 ต้อนรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. เพชรบุรี เขต 2 มาศึกษาดูงาน การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และการสอนปฐมวัยแบบมอนเตสซอรี