d
d
d
d
d
d
d
 
d
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2563

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านคลองลาว ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อปรึกษาและรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน ณ ห้องประุชุมโรงเรียนบ้านคลองลาว จังหวัดจันทบุรี