d
d
d
d
d
d
d
 
d
สอบปลายปี 2562 โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง

วันที่ 27 ก.พ. 2563 โรงเรียนบ้านคลองลาว ได้จัดสอบปลายปีการศึกษา 2562 โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 รายวิชา ดังนี้ 1.ภาษาไทย 2.คณิตศาสตร์ 3.วิทยาศาสตร์ 4.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้กับนักเรียนชั้น ป.2 ป.4 และ ป.5