d
d
d
d
d
d
d
 
d
นิเทศติดตามการใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 ก.พ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ได้ออกนิเทศโรงเรียนบ้านคลองลาว เพื่อติดตาม การใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 รายวิชา ดังนี้ 1.ภาษาไทย 2.คณิตศาสตร์ 3.วิทยาศาสตร์ 4.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่ใช้ในการทดสอบนักเรียนชั้น ป.2 ป.4 และ ป.5