d
d
d
d
d
d
d
 
d
นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง "การสอนเพศวิถีศึกษา"

วันที่ 6 มี.ค. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ได้ออกนิเทศโรงเรียนบ้านคลองลาว เพื่อติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง "การสอนเพศวิถีศึกษา" พร้อมทั้งเชิญชวนให้คณะครูสมัครอบรมการสอนเพศวิถีผ่านระบบออนไลน์