d
d
d
d
d
d
d
 
d
การศึกษาทางไกล ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

ด้วย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการเรียนออนไลน์โดยผ่านระบบ DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทดลองออกอากาศตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และมีการลงเยี่ยมบ้านของนักเรียนในขณะที่กำลังเรียนผ่านระบบ DLTV โดยมี นางพัฒนรัตน์ มณฑลอนันต์ธร รอง ผอ.สพป.จบ.1 นางธิติกาญจน์ พัฒน์อมรไชย ศึกษานิเทศน์ สพป.จบ.1 นางสุชานันท์ รัตนภาค ผอ.รร.บ้านคลองลาว และคณะครู รร.บ้านคลองลาว