d
d
d
d
d
d
d
 
d
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 ก.ค. 2563 โรงเรียนบ้านคลองลาว ได้เปิดการเเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยครูประจำชั้นได้ชี้แจง ทำความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติให้แก่นักเรียน ถึงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือการเรียนการสอนแบบ New Normal