d
d
d
d
d
d
d
 
d
เกษตรอินทรีย์

วันที่ 14 ส.ค. 2563 สำนักงานพัฒนาที่ดิน อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลอง พร้อมทั้งสาธิตการทดสอบดิน ด้วยชุดตรวจคุณภาพดินเบื้องต้น