d
d
d
d
d
d
d
 
d
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านคลองลาว ได้จัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการปลูกผักอินทรีย์ เพาะเห็ด เลี้ยงปลาดุก โดยได้รับการสนับสนุนจาก เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.วังใหม่ โครงการพระราชดำริอ่าวคุ้งกระเบน กรมพัฒนาที่ดิน โรงเรียนต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้