d
d
d
d
d
d
d
 
d
ปลูกผักอินทรีย์เพิ่อโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ 27 ส.ค. 2563 การปลูกผักอินทรีย์เพิ่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองลาว ของนักเรียนชั้น ป.1-2 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ปกครอง ชมรมเกษตรอินทรีย์ (บ้านสวนดินหอม) ต.วังใหม่ี้