d
d
d
d
d
d
d
 
d
รับปัญญาบัตรผู้สูงอายุ อบต.วังใหม่

วันที่ 24 ก.ย. 2563 โรงเรียนบ้านคลองลาว ได้จัดนิทรรศการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในงานรับปัญญาบัตรผู้สูงอายุ อบต.วังใหม่ และนำผลผลิตของนักเรียนจำหน่าย เช่น น้ำดื่มสมุนไพร แชมพูสมุนไพรฆ่าเหา เห็ด เป็นต้น ณ อบต.วังใหม่