d
d
d
d
d
d
d
 
d
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 9 ต.ค. 2563 โรงเรียนบ้านคลองลาว ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองลาว
โดยมี นายนริศ กิจอุดม ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานการปารประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองลาว