d
d
d
d
d
d
d
 
d
ติดตามการจัดประสบการณ์เรียนรู้ Codding และ STEM์

วันที่ 21 ธ.ค. 2563 คณะติดตามเก็บข้อมูลวิจัยฯ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาติดตามการจัดประสบการณ์เรียนรู้ Codding และ STEM โดยมี นายสัญญา ศรีคงรักษ์ ครู รร.บ้านคลองลาวเป็นผู้จัดการเรียนรู้