d
d
d
d
d
d
d
 
d
อาหารกลางวัน

วันที่ 3 มี.ค. 2564 โรงเรียนบ้านคลองลาวได้จัดทำอาหารกลางวันประจำวัน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลาว ช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา​2019 ( covid 19) มีการจัดให้นักเรียนแยกรับประทานอาหารตามชั้นเรียน และแยกภาชนะส่วนตัว มีการนั่งรับประทานแบบเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อความปลอดภัยและถูกสุขอนามัยตามกรมอนามัยแนะนำ