d
d
d
d
d
d
d
 
d
จัดการเรียนการสอนชดเชยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา​2019 ( covid 19)

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านคลองลาว ได้จัดการเรียนการสอนชดเชยในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา​2019 ( covid 19) เพื่อให้เวลาเรียนของนักเรียนครบตามที่ สพฐ. กำหนด