d
d
d
d
d
d
d
 
d
โรงเรียนวัดท่าแคลงมาศึกษาดูงาน

วันที่​ 18 มีนาคม​ 2564​ ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวัดท่าแคลงมาศึกษาดูงานการดำเนินโครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านคลองลาว เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง