d
d
d
d
d
d
d
 
d
เปิดบ้านวิชาการ “ BKL OPEN HOUSE 2021"

วันที่​ 20 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านคลองลาว ได้จัดงานเปิดบ้านวิชาการ. “ BKL OPEN HOUSE 2021 “ ในโอกาสนี้ นาย ประมวล บุญทีฑ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วย นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ให้เกียรติร่วมงานและให้กำลังใจนักเรียน โดยมี นายนริศ กิจอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประมวลความรู้ ประสบการณ์ของนักเรียน และเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออก
ถึงศักยภาพทางด้านวิชาการ แสดงผลงานวิชาการ และทักษะตามความถนัด ความสนใจ ภายในงานได้จัดแสดงผลงานวิชาการ
และตลาดนัดวิชาการ มีการจำหน่ายผลผลิตพืชผักจากการปลูกของนักเรียน ตามโครงการสถานศึกษาพอเพียง และผลิตภัณฑ์ต่างๆ
จากฝีมือนักเรียน การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วน