d
d
d
d
d
d
d
 
d
ศึกษาดูงานจาก โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1

วันที่​ 8 เม.ย.64 โรงเรียนบ้านคลองลาว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 โดยศึกษาดูงานการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี และ STEM /coding