d
d
d
d
d
d
d
 
d
กวาดรางระบายน้ำหลังคาอาคารเรียน

วันที่​ 29 เม.ย.64 ทีมงานกองช่าง เทศบาลตำบลหนองคล้า ได้อนุเคราะห์รถกระเช้าและพนักงาน
มากวาดรางระบายน้ำหลังคาอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านคลองลาว