d
d
d
d
d
d
d
 
d

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

"พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ทันยุค ทันสมัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

 

ปรัชญาการจัดการศึกษา

"การเรียนรู้เป็นสิ่งประเสริฐสุดสำหรับมนุษยชาติ  (Learning  is  the  best  thing  for  mankind)"

 

สีประจำโรงเรียน

"ฟ้า เหลือง"