d
d
d
d
d
d
d
 
d

 

  1.

นายนริศ  กิจอุดม

ประธานกรรมการ

2.

นายฉลอง  หินกวน

กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง

3.

นายสัญญา  ศรีคงรักษ์

กรรมการที่เป็นผู้แทนครู

4.

นายเฉลย  เสมสฤษดิ์

กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน

5.

นายวินัย พูลผล

กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.

นางสุรีรัตน์  นามสุโพธิ์

กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า

7.

พระครูธวัช  จันโทภาส

กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

8.

นายวาด  ศรีคงรักษ์

กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

9.

นายคำนึง  รัตนภาค

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10.

นายบรรจบ  กวางติ๊ด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11.

นายทนง  เห็นเจริญสุข

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12.

นายธรรมนูญ  พลกิจ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13.

นายศุภชัย  ทสามนต์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14.

นายสัณห์ศักร  เจียระบรรยง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15.

นางสุชานันท์  รัตนภาค

กรรมการและเลขานุการ