d
d
d
d
d
d
d
 
d
รร.วัดสวนดอก มาศึกษาดูงานเรื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุชานันท์ รัตนภาค ผอ. รร .บ้านคลองลาว พร้อมด้วย รอง ผอ.รร. ครู และบุคลากร รร.บ้านคลองลาวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดสวนดอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงใหม่ เขต 1 นำโดย นายสมศักดิ์ บุญลูน ผอ.รร. วัดสวนดอก และคณะครู บุคลากร รร.วัดสวนดอก มาศึกษาดูงานเรื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา