d
d
d
d
d
d
d
 
d
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น อ.2 และ ป.1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-11.00 น. โรงเรียนบ้านคลองลาวจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ เวลา 13.00-14.30 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565