d
d
d
d
d
d
d
 
d
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต 2

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองลาว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) สพป.เพชรบุรี เขต 2 นำโดย ผอ ปัญญา ทัศน์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร จำนวน 83 คน มาศึกษาดูงานเรื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาและห้องเรียนปฐมวัยแบบมอนเตสซอรี