d
d
d
d
d
d
d
 
d
ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองลาว ร่วมกับ อสม.รพ.สต.บ้านคลองลาว และโรงเรียนบ้านคลองลาว ให้บริการการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการดูเเลสุขภาพเชิงรุก การคัดกรองโรคเบื้องต้น เเละความผิดปกติทางร่างกาย ได้แก่ 1.การตรวจสุขภาพทั่วไป 2.การตรวจวัดสายตานักเรียนป.1 3.การตรวจหาหมู่เลือด 4.การเจาะเลือดเพื่อวัดระดับความเข้มข้นของเลือด
5.จ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 6.ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก
ผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองลาวขอขอบคุณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองลาว และทีมงาน อสม. มา ณ โอกาสนี้