d
d
d
d
d
d
d
 
d
โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษาดูงานโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 11 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนบ้านคลองลาว ยินดีต้อนรับผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 16 คน ศึกษาดูงานโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และห้องเรียนปฐมวัยแบบมอนเตสซอรี